Programlama, Python

Modelleme yaparak hisse senedi tahmini oluşturma (Python)

Bu yazımızda hisse senedi fiyat tahminini gerçekleştiren, tahminlerin görselleştirilmesini ve gelecekteki trendleri tahmin etmeyi sağlayan oldukça kapsamlı bir uygulama oluşturacağız.

Öncelikli olarak kullandığımız kütüphanelere ve açıklamalara bakalım;

 1. Kütüphaneler ve Modüllerin İçe Aktarılması:
  • numpy, pandas, plotly.graph_objs, MinMaxScaler ve diğer gerekli modülleri içe aktarıyoruz.
  • keras kütüphanesinden load_model fonksiyonunu içe aktarıyoruz.
  • pandas_datareader ile finansal verileri çekmek için data adını kullanacağız.
  • yfinance ile verileri hızlı bir şekilde çekmek için yf adını kullanacağız.
  • datetime ve timedelta ile tarih ve zaman işlemleri yapacağız.
  • streamlit ile interaktif web arayüzü oluşturacağız.
 2. Veri Alma Fonksiyonu (get_data):
  • ticker (hisse senedi sembolü) ve start_date (veri çekmeye başlanacak tarih) parametrelerini kullanarak hisse senedi verilerini çeken bir fonksiyon.
  • Çekilen veriyi raw_price_df adında bir DataFrame olarak döndürüyor.
 3. Veriyi Çizme Fonksiyonu (plot_data):
  • df adında bir DataFrame alarak, hisse senedi fiyatlarını çizmek için plotly kütüphanesini kullanıyor.
  • Her sütununun (Kapanış fiyatı, özellikle tahmin ve tahminler) grafiği çiziliyor.
 4. Açık ve Kapalı Günleri Hesaplama Fonksiyonu (get_previous_and_next_open_days):
  • Bir tarih alarak, önceki ve sonraki açık günleri hesaplayan bir fonksiyon.
  • Hafta sonları veya tatil günlerine göre hesaplama yapar.
 5. Veri Setini Oluşturma Fonksiyonu (create_dataset):
  • Veriyi LSTM modeli için uygun bir şekilde zaman serisi veri setine dönüştüren bir fonksiyon.
  • Girdi verilerini X ve çıktı verilerini y olarak ayarlar.
 6. Tahminleri Hesaplama ve Görselleştirme Fonksiyonu (get_pred_price_history):
  • Modeli kullanarak hisse senedi fiyatlarını tahmin eden ve görselleştiren bir fonksiyon.
  • Tahmin sonuçları grafikle gösterilir ve tahminlerin gerçek değerlerle karşılaştırması yapılır.
 7. Tahmin ve Trend Görselleştirme Fonksiyonu (get_forecast):
  • Gelecekteki trendleri tahmin eden ve tahminleri görselleştiren bir fonksiyon.
  • Döngü ile belirli bir süre için tahminler yapar ve sonuçları DataFrame’e ekler.
 8. Ana Program (__name__ == "__main__"):
  • Streamlit uygulamasının ana bölümü.
  • Kullanıcıya hisse senedi sembolü seçme ve tahmin gün sayısını belirleme olanağı sağlar.
  • Verileri çeker, tahminleri yapar ve sonuçları web arayüzünde gösterir.
import numpy as np
import pandas as pd
import plotly.graph_objs as go
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from keras.models import load_model
from pandas_datareader import data as pdr
import yfinance as yf
from datetime import datetime, timedelta
import streamlit as st@st.cache_data
def get_data(ticker, start_date):
 tomorrow_date = (datetime.today() + timedelta(days=1)).strftime('%Y-%m-%d')
 raw_price_df = pdr.get_data_yahoo(ticker, start = start_date, end = tomorrow_date)

 return raw_price_df


def plot_data(df, title=''):
 fig = go.Figure()
 for i in df.columns:
  if i != 'Date':
   fig.add_trace(go.Scatter(x = df['Date'], y = df[i], name = i))

 if title: 
  fig.update_layout(title_text = title)

 fig.update_layout(
  xaxis_title = 'Time',
  yaxis_title = 'Close Price USD ($)'
 )

 st.plotly_chart(fig)


def get_previous_and_next_open_days(date_str):
  # Convert the input date string to a datetime object
  date = datetime.strptime(date_str, '%Y-%m-%d').date()

  # Define a list of public holidays
  public_holidays = [
    datetime(2023, 1, 2),  # New Year's Day (observed)
    datetime(2023, 1, 16), # Martin Luther King Jr. Day
    datetime(2023, 2, 20), # Presidents' Day
    datetime(2023, 4, 14), # Good Friday
    datetime(2023, 5, 29), # Memorial Day
    datetime(2023, 7, 4),  # Independence Day (observed)
    datetime(2023, 9, 4),  # Labor Day
    datetime(2023, 11, 23), # Thanksgiving Day
    datetime(2023, 12, 25) # Christmas Day
  ]

  previous_open_day = date
  next_open_day = date

  # Calculate the previous and next available stock market open days
  if date.weekday() in [5, 6] or date in public_holidays:
    while previous_open_day.weekday() in [5, 6] or previous_open_day in public_holidays:
      previous_open_day -= timedelta(days=1)

    while next_open_day.weekday() in [5, 6] or next_open_day in public_holidays:
      next_open_day += timedelta(days=1)

  elif date.weekday() == 4:
    previous_open_day -= timedelta(days=1)
    next_open_day += timedelta(days=3)

  elif date.weekday() == 0:
    previous_open_day -= timedelta(days=3)
    next_open_day += timedelta(days=1)

  else:
    previous_open_day -= timedelta(days=1)
    next_open_day += timedelta(days=1)

  # Return the previous and next available stock market open days as strings
  return previous_open_day.strftime('%Y-%m-%d'), next_open_day.strftime('%Y-%m-%d')


# convert an array of values into a dataset matrix
def create_dataset(array_data, time_steps=1):

 X, y = [], [] # become a list

 for i in range(time_steps, len(array_data)):
   X.append(array_data[i-time_steps:i, 0]) # its a 2D array => [row, col]
   y.append(array_data[i, 0])

 # return the new dataset
 return np.array(X), np.array(y) # convert into np array for RNN inputs

  
@st.cache_data
def get_pred_price_history(_model, price_df):
  # Prepare the data
  past_data = np.array(price_df['Close']).reshape(-1,1)

  # Scale the data
  sc = MinMaxScaler(feature_range = (0, 1))
  past_data_scaled = sc.fit_transform(past_data)

  # Split the data into train and test sets
  X_pred, _ = create_dataset(past_data_scaled, time_steps)

  # Reshape the data
  X_pred = np.reshape(X_pred, (X_pred.shape[0], X_pred.shape[1], 1)) # add a new dimensionality to be compatible with the 3D tensor input shape of RNN and allow more indicators

  # Make predictions
  y_pred = _model.predict(X_pred)

  # Unscale the data
  predictions_array = sc.inverse_transform(y_pred)
  predictions_list = predictions_array.reshape(-1).tolist()

  # Create next day prediction column
  price_df = price_df.rename(columns={'Close': 'Actual Closing Price'})

  predictions_list = [np.nan] * time_steps + predictions_list
  price_df['Next Day Prediction'] = predictions_list

  # Display RMSE
  previous_price = np.array(price_df['Actual Closing Price']).reshape(-1,1)
  previous_price = previous_price[time_steps:]
  rmse = np.sqrt(((predictions_array - previous_price) ** 2).mean())

  return price_df, past_data_scaled, sc, rmse


def get_forecast(_model, price_df, past_data_scaled, sc, previous_date):
 one_year_ago = datetime.now() - timedelta(days=365)
 pred_df = price_df[price_df['Date'] > one_year_ago]
 forecast_list = [np.nan] * pred_df.shape[0]
 pred_df[f'Next {pred_days} Days Forecast'] = forecast_list

 forecast_input = past_data_scaled[-time_steps:]

 # Append the dataframe of forecast data to the dataframe of the past stock data
 for _ in range(pred_days):
  X_input = forecast_input[-time_steps:]

  # Reshape the data
  X_input = np.reshape(X_input, (1, X_input.shape[0], X_input.shape[1]))

  # Get the scaled predicted price
  output_scaled = _model.predict(X_input)

  # add new row to existing input data for prediction
  forecast_input = np.vstack((forecast_input, output_scaled))

  # Unscaled
  output = sc.inverse_transform(output_scaled)

  # get tmr date
  _, previous_date = get_previous_and_next_open_days(previous_date)
  print(f'Predicted price on {previous_date}: {output[0][0]}')

  # Create a new row for the current day
  new_row = {'Date': previous_date, 
       'Actual Closing Price': np.nan,
       'Next Day Prediction': np.nan, 
       f'Next {pred_days} Days Forecast': output[0][0]}

  # Append the new row to the input data DataFrame
  pred_df = pd.concat([pred_df, pd.DataFrame([new_row])], ignore_index=True)

 pred_df.loc[pred_df['Date'] == next_open_day, 'Next Day Prediction'] = pred_df.loc[pred_df['Date'] == next_open_day, f'Next {pred_days} Days Forecast']
 
 return pred_dfif __name__ == "__main__":
   
 ############################################################ MAIN PAGE widgets ############################################################

 st.title("📈 Hisse Senedi Trend Tahmini")
 st.markdown("""Bu uygulama, kullanıcıların bir hisse senedi senedi seçmesi ve bir sonraki günün hisse senedi fiyat tahminini görselleştirmesinin yanı sıra Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) sinir ağlarını kullanarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmesi için bir web uygulaması arayüzü sağlar.🧠""")

 st.divider()

 yf.pdr_override() # download data faster

 time_steps = 60

 # download dataframe
 ticker = st.selectbox(
  'Model Hisselerimiz',
  ('AAPL', 'TSLA', 'GOOGL', 'AMZN', 'JPM', 'IVV', 'META', 'NVDA', 'BRK-B'))


 if ticker:
  model = load_model(f'models/{ticker}_model.h5')

  with st.spinner(f'Loading {ticker} stock data from Yahoo Finance ...'):
   raw_price_df = get_data(ticker, '2010-01-01')
   price_df = raw_price_df.reset_index()[['Date', 'Close']]
   previous_date = (price_df.iloc[-1]['Date']).strftime('%Y-%m-%d')
   _, next_open_day = get_previous_and_next_open_days(previous_date)

  # describe dataframe
  st.subheader(f'Data from 2010-01-01 to {previous_date}')
  st.write(raw_price_df.describe())

  st.write(f'Previous Open Day: {previous_date}')
  st.write(f'Next Open Day: {next_open_day}')


  st.divider()


  st.subheader(f'{ticker} Stock Price History')

  with st.spinner(f'Predicting {ticker} Stock Price ...'):
   price_df, past_data_scaled, sc, rmse = get_pred_price_history(model, price_df)
   plot_data(price_df)
   st.write(f"Root Mean Squared Error on Stock Price HIstory: ${rmse} ")
  

  st.divider()


  st.subheader('Hisse Senedi Trend Tahmini')

  # Forecasting market trend
  pred_days = st.slider('Days of Prediction', 0, 100, 10, 5)

  if st.button('Predict'):

   with st.spinner(f'Forecasting {pred_days}-day Trend...'):
    pred_df = get_forecast(model, price_df, past_data_scaled, sc, previous_date)

   # Plot a graph of actual closing price vs predicted price
   plot_data(pred_df, f'Next {pred_days} Days Forecast')

   st.dataframe(pred_df.tail(pred_days).drop(columns='Actual Closing Price').set_index('Date'))

Örnek çıktılarımız:

Bu kod bloğumuz, eski verileri kullanarak 90 gün içinde AAPL hissemizin düşeceğini ön görüyor. Bakalım durum neler gösterecek 🙂 YTD.

14440cookie-checkModelleme yaparak hisse senedi tahmini oluşturma (Python)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir